Zvláštní užívání komunikace

ikona Životní situace - zvláštní užívání komunikace (PDF 117.29 kB)

 

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace lze podat osobně na podatelně Úřadu městské části města Brna, Brno-Ivanovice nebo zaslat poštou, dále prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem. O vydání povolení rozhodne ÚMČ Brno-Ivanovice.

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace podává žadatel písemně, a to buď na příslušném formuláři vydaném ÚMČ Brno-Ivanovice, nebo individuální žádostí, ve které musí být uvedeno:

 • jméno a adresa žadatele
 • IČ, popř. datum narození
 • komunikace, kde má být povoleno zvláštní užívání komunikace (konkrétní úsek komunikace)
 • termín záboru
 • rozsah záboru
 • investor
 • jméno zodpovědného pracovníha žadatele, datum narození, adresa a telefon
 • přílohy doložené k žádosti:
  • popř. plná moc k vyřizování úředních záležitostí (originál nebo úředně ověřená kopie)
  • okótovaný situační nákres záboru - 2x
  • souhlas Brněnských komunikací, a.s., Renneská tř. 1a, 639 00 Brno, popř. majitele pozemku, na kterém je zvláštní užívání komunikace požadováno - orginál
  • souhlas PČR, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializovaného pracoviště dopravního inženýrství Brno-město a Brno-venkov, Kounicova 24, 602 00 (v případě zvláštního užívání komunikace ve vozovce) - originál
  • stanovení přechodné úpravy silničního provozu dle Odboru dopravy MMB, Kounicova 67, Brno (v případě zvláštního užívání komunikace ve vozovce či parkovacího stání) - originál
  • doklad o zaplacení správního poplatku - žadatel je k úhradě správního poplatku vyzván správním orgánem

v případě

 • výkopových prací také
  • souhlas se ZUK od Odboru investičního MMB, Kounicova 67, Brno při výkopových prací nad 40 m2 či 30 m podélných
  • technologické podmínky zapravení povrchu komunikace Brněnských komunikací a.s., Renneská tř. a1, 657 68 Brno
 • povolení vyhrazeného parkovacího stání také
  • právnická osoba – nájemní smlouva nebo doklad o vlastnictví objektu
  • fyzická osoba - občanský průkaz, technický průkaz vozidla
  • fyzická osoba (invalidní občan) - průkaz ZTP, parkovací průkaz ZTP/P, občanský průkaz, řidičský průkaz vozidla, technický průkaz vozidla. Osoby starší 68 let lékařský posudek o způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • umístění reklamního zařízení také
  • druh a obsah reklamy

Jedná-li se o povolení zvláštního užívání komunikace na území městské části Brno-Ivanovice, podává žadatel žádost na ÚMČ města Brna, Brno-Ivanovice, Mácova 3, 621 00 Brno osobně, prostřednictvím datové schránky e4gbwnv nebo elektronicky na adresu: info@ivanovice.brno.cz 30 dní před dnem požadovaného zvláštního užívání komunikace. V případě, že zvláštní užívání komunikace ná být povoleno na místních komunikacích tzv. základního komunikačního systému (dále jen "ZÁKOS"), je příslušným silničním správním úřadem Odbor dopravy Magistrátu města Brna. 

Správní poplatek závisí od délky trvání zvláštního užívání komunikace. Při délce trvání do 10 dnů je poplatek ve výši 100,- Kč. Při délce trvání nad 10 dnů až šest měsíců je poplatek 500,- Kč a při délce nad šest měsíců 1 000,-Kč.

Formuláře:

ikona Žádost o vyhrazené parkovací stání (DOCX 15.42 kB)

ikona Žádost o ZUK sítě (DOCX 15.82 kB)

ikona Žádost o ZUK výkop (DOCX 16.6 kB)