Volby

Volby do Evropského parlamentu

ikona oznámení o době a místě konání voleb (PDF 493.79 kB)

 

Vydávání voličských průkazů pro volby do Evropského parlamentu

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně do okamžiku uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb ÚMČ Brno-Ivanovice; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. ÚMČ Brno-Ivanovice nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. ÚMČ Brno-Ivanovice voličský průkaz nevydá, obdrží-li od Ministerstva vnitra sdělení, že volič požádal o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě.

ikona žádost o vydání vol. průkazu EP (PDF 185.68 kB)

Lhůta pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou schránkou končí dne 31.5.2024. Lhůta pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu končí dne 5.6.2024. 

 

ikona jmenování zapisovatelů OVK (PDF 279.19 kB)

 

Delegování členů do okrskových volebních komisí

Lhůta pro podávání seznamů delegovaných členů a náhradníků do okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu končí ve středu 8. května 2024 (státní svátek) v 16 hodin. V tento den bude podatelna ÚMČ Brno-Ivanovice v době od 8:00 do 16:00 hodin držet vzdálenou službu na telefonu. Kdo bude mít zájem tento termín pro osobní podání využít, může kontaktovat tajemnici ÚMČ Brno-Ivanovice na mobilním čísle 778 726 073 a tajemnice se dostaví na podatelnu úřadu do 10 minut. Je možné si také termín schůzky na tento den domluvit předem na určitou hodinu, a to na výše uvedeném mobilním čísle, případně na e-mailu tajemnik@ivanovice.brno.cz.

 

 

V  souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu upozorňujeme, občany jiných členských států EU, kteří mají na území MČ Brno-Ivanovice trvalý nebo přechodný pobyt a chtějí hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu konaných ve dnech 7. a 8. června 2024, že pokud hlasovali v minulých volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, jsou automaticky zapsáni do seznamu voličů pro volby do Evropského Parlamentu.  

Voliči (občané jiných členských států EU, kteří mají na území MČ Brno-Ivanovice trvalý nebo přechodný pobyt), kteří na území České republiky doposud nehlasovali v žádných volbách, musí do 28. dubna 2024 do 16 hodin požádat Úřad městské části Brno-Ivanovice o zápis do seznamu voličů  pro volby do Evropského parlamentu.  

Voliči (občané jiných členských států EU, kteří mají na území MČ Brno-Ivanovice trvalý nebo přechodný pobyt), kteří na území České republiky v minulých volbách do Evropského parlamentu nehlasovali, ale hlasovali ve volbách do zastupitelstev obcí, musí do 28. dubna 2024 do 16 hodin požádat Úřad městské části Brno-Ivanovice o přenesení údajů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.  

ikona Zadost_o zapis_do_seznamu_volicu_a_zadost_o_preneseni_udaju_z_dodatku (PDF 149.9 kB)

V žádosti vyberte jednu ze dvou variant: buď žádáte o zápis do seznamu voličů nebo o přenesení údajů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Vyplněnou a podepsanou žádost doručte na Úřad městské části Brno-Ivanovice osobně v písemné podobě (při podání žádosti bude ověřena Vaše totožnost), případně elektronicky prostřednictvím datové schránky MČ: e4gbwnv nebo e-mailem na adresu: tajemnik@ivanovice.brno.cz (v tomto případě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. 

Žádost lze předat v provozní době úřadu: dnes 24.4.2024 do 18 hodin; ve čtvrtek 25.4.2024 od 8 do 15 hodin; v pátek 26.4.2024 od 8 do 14 hodin; ÚMČ Brno-Ivanovice bude držet v této věci pohotovost také v neděli 28. 4. 2024, a to v době od 14 do 16 hodin. Elektronicky lze žádost podat do neděle 28. 4. 2024 do 16 hodin. Při vyplňování žádosti věnujte laskavě zvýšenou pozornost části Čestné prohlášení, zejména části týkající se místa nebo volebního okrsku v členském státě voliče, kde byl volič naposledy zapsán do seznamu voličů.

 

ikona Informace_o_zasadach_a_zpusobu_hlasovani_ve_volbach_do_EP_2024_na_uzemi_CR_-_20240215 (PDF 749.53 kB)

 

Volby do Evropského parlamentu jsou vyhlášeny na pátek 7. a sobotu 8. června 2024.

ikona Stanovení minimálního počtu členů OVK (PDF 270.51 kB)