Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 515/2020, o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy

 

1. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

a) podle § 5 odst. 1 a 2 citovaného zákona a vyhlášky č. 515/2020 Sb. - informace o obci (body 1-14),

b) podle § 5 odst. 3 citovaného zákona - přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 15),

 

Kliknutím na příslušný řádek se dostanete k obsahu položky:

 1. Název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
  1. Kontaktní poštovní adresa
  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  3. Úřední hodiny
  4. Telefonní čísla
  5. Adresa internetových stránek
  6. Adresa podatelny
  7. Elektronická adresa podatelny
  8. Datová schránka
 5. Případné platby lze poukázat
 6. IČO
 7. Plátce daně z přidané hodnoty
 8. Dokumenty
  1. Seznamy hlavních dokumentů
  2. Rozpočet
 9. Žádosti o informace
 10. Příjem podání a podnětů
 11. Předpisy
  1. Nejdůležitější používané předpisy
  2. Vydané právní předpisy
 12. Úhrady za poskytování informací
  1. Sazebník úhrad za poskytování informací
  2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 13. Licenční smlouvy
  1. Vzory licenčních smluv
  2. Výhradní licence
 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Úkony veřejné správy vykonávané v rámci agendy (životní situace)

15. Přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům

16. Pověřenec pro ochranu osobních údajů


1. Název

Název městské části: Statutární město Brno, Městská část Brno-Ivanovice
Název Úřadu městské části: Úřad městské části města Brna Brno-Ivanovice
Zkratka názvu úřadu: ÚMČ Brno-Ivanovice

 


2. Důvod a způsob založení

Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je město Brno územně členěným statutárním městem. Městská část Brno-Ivanovice je zřízena jako jedna z 29 městských částí na základě obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek.

 


3. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem samostatné působnosti je Zastupitelstvo městské části Brno-Ivanovice, které má 7 členů. Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti je starosta. Nadřízeným všech pracovníků Úřadu městské části je tajemník Úřadu městské části Brno-Ivanovice, který plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele dle zvláštních předpisů. 

Úřad městské části Brno – Ivanovice tvoří referáty:

-          kancelář tajemníka

-          správní referát

-          stavební úřad

-          referát údržby


4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa 

ÚMČ Brno-Ivanovice
Mácova 3
621 00 Brno

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

ÚMČ Brno-Ivanovice
Mácova 3
621 00 Brno

4.3 Úřední hodiny

    pouze podatelna
pondělí 8:00-17:00 8:00-17:00
úterý   8:00-15:30
středa 8:00-17:00 8:00-18:00
čtvrtek   8:00-15:00
pátek   8:00-14:00

4.4 Telefonní čísla

Bernat Jiří, referent údržby

Brandtner Michal, Ing., referent stavebního úřadu (+420) 541 226 697, stavebniurad2@ivanovice.brno.cz

Koktová Eva, Ing., silniční správní úřad, životní prostředí, rybářské lístky (+420) 541 226 695, (+420) 778 428 955, ozp@ivanovice.brno.cz

Müller Jiří, referent údržby, (+420) 736 536 732

Novosadová Veronika, podatelna, provoz pošty Partner, CZECH POINT , poplatky  ze psů (+420) 541 226 695, (+420) 770 110 295, podatelna@ivanovice.brno.cz

Talpová Michaela, Ing., referent stavebního úřadu (+420) 541 226 697, (+420) 608 962 234, stavebniurad1@ivanovice.brno.cz

Zemanová Kateřina, Bc., tajemnice, účetní, ověřování, CZECH POINT (+420) 541 226 695, (+420) 778 726 073, tajemnik@ivanovice.brno.cz

4.5 Adresa internetových stránek

http://www.mcivanovice.cz

4.6 Adresa podatelny

ÚMČ Brno-Ivanovice
Mácova 3
621 00 Brno

4.7 Elektronické adresa podatelny

Elektronická podatelna pro zaručený elektronický podpis:
 info@ivanovice.brno.cz

4.8 Datová schránka

e4gbwnv


5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město

číslo účtu: 9005 - 20322621 / 0100

 


6. IČO

44992785 (platné pro celé Statutární město Brno včetně jeho městských částí)


7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ44992785


8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Přehled zápisů a usnesení ZMČ

8.2 Rozpočet

Rozpočet 2023 (PDF 154.97 kB)

Rozpočtová opatření: 1, 2, 3,  4, 5,  

Rozpočet 2022

Rozpočtová opatření: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

Závěrečný účet 2022

 

 

9. Žádosti o informace

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

 

10. Příjem podání a podnětů

 

11. Předpisy

11. 1. Nejdůležitější používané předpisy

 ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
 ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
 zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna
 zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
 zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
 zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
 zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správy a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 

11.2 Vydané právní předpisy

-

 

 


12. Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

dle § 17 zák.č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím

Pořízení kopií a tisků
a) černobílé kopírování na kopírovacích strojích

formát A4 jednostranný

1,00 Kč/A4

formát A4 oboustranný

2,00 Kč/A4

formát A3 jednostranný

2,00 Kč/A3

formát A3 oboustranný

3,00 Kč/A3

b) černobílý tisk na tiskárnách PC

formát A4 jednostranný

2,00 Kč/A4

formát A4 oboustranný

3,00 Kč/A4

formát A3 jednostranný

3,00 Kč/A3

formát A3 oboustranný

5,00 Kč/A3

 

Odeslání informací žadateli
Náklady na poštovní služby:

a) listovní zásilky na dobírku/doporučené

podle platných tarifů České pošty, s.p.

b) balíkové zásilky na dobírku/doporučené

 

c) jiné

 

Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 100,00 Kč, která je odvozena od průměru celkových skutečných platových nákladů za rok 2016. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.

Licenční odměna za oprávnění informaci užít
a) Je-li licenční odměna sjednána v licenční smlouvě podle § 14a odst. 1 zákona a není-li její výše stanovena zvláštním právním předpisem, určuje se její výše obdobně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

-

13.2. výhradní licence

§ 14a zák. č. 106/1999 Sb.
Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě při poskytování informací

 1. Má-li být informace, která je předmětem ochrany práva autorského2b), poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy a majetková práva k předmětu ochrany práva autorského vykonává povinný subjekt, který není uveden v § 11 odst. 5, postupuje se ve věcech neupravených tímto zákonem podle autorského zákona).
 2. Odměna za oprávnění informaci užít nesmí být vyšší než úhrada podle § 17, nestanoví-li jinak zvláštní právní předpis nebo licenční smlouva mezi povinným subjektem a tím, kdo právo nakládat s předmětem práva autorského na povinný subjekt převedl.
 3. Podmínky poskytnutí informace v licenční nebo podlicenční smlouvě (dále jen „licenční smlouva“) musí umožňovat další užití informace žadatelem v souladu se žádostí, pokud tento zákon nestanoví jinak. Licence nebo podlicence (dále jen „licence“) se poskytuje jako nevýhradní, s výjimkou případů podle odstavce 4.
 4. Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu. Poskytne-li povinný subjekt výhradní licenci podle věty první, přezkoumá alespoň každé 3 roky trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta.
 5. Povinný subjekt zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzor licenční smlouvy, která může být žadatelem přizpůsobena konkrétní žádosti a použita jako návrh na uzavření licenční smlouvy.
 6. Na ustanovení licenčních smluv uzavřených při poskytování informací podle tohoto zákona se nevztahuje ochrana obchodního tajemství

 

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva

 

Úkony veřejné správy vykonávané v rámci agendy (životní situace)

Poplatek ze psů

Rybářský lístek

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Zábor veřejného prostranství

Povolení připojení nebo sjezdu na místní komunikaci

Zvláštní užívání komunikace

CZECH POINT - Kontaktní místo veřejné správy

Vítání dětí

Zimní údržba soukromých komunikací

Dotace

Petice

ikona Životní situace - petice (PDF 111.36 kB)

Stížnosti

ikona Životní situace - stížnost (PDF 109.8 kB)

Územní rozhodnutí

Územní souhlas

Stavební povolení

Ohlášení stavby

Společné povolení

Společný souhlas

Ohlášení odstranění stavby

Změna v užívání stavby

Kolaudační souhlas

 

15. Přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům

16. Pověřenec pro ochranu osobních údajů: LAWYA data protection, s.r.o., Březinova 746/29, 616 00 Brno, e-mail: poverenec@lawya.cz; www.lawya.cz

 

Kam dál?