Rybářský lístek

ikona Životní situace - rybářský lístek (PDF 112.47 kB)

 

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Úřad městské části Brno-Ivanovice vydává rybářské lístky občanům, kteří mají na území městské části Brno-Ivanovice trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v městské části Brno-Ivanovice. Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku.

Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 30 dní, 10 let anebo na dobu neurčitou ode dne jeho vydání.

Žadatel musí podat písemnou žádost o vydání rybářského lístku (na předepsaném formuláři), a to včetně všech požadovaných náležitostí. Pro ověření údajů v žádosti předloží žadatel občanský průkaz; cizinec předloží cestovní pas a osoba mladší 15 let čestné prohlášení zákonného zástupce o místě trvalého pobytu žadatele.

K žádosti pro získání prvního rybářské lístku, na 10 let nebo na dobu neurčitou je nutné přiložit:

  • osvědčení o získané kvalifikaci, vydané právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku,
  • doklad o zaplacení správního poplatku.

K žádosti pro získání dalšího rybářské lístku je nutné přiložit:

  • dříve vydaný rybářský lístek popř. jiný doklad, osvědčující, že žadatel již držitelem rybářského lístku byl,
  • doklad o zaplacení správního poplatku.

K žádosti o vydání rybářského lístku na dobu 30 dní není se rybářský lístek vydává bez prokázání kvalifikačních předpokladů daných vyhláškou.

Formulář je k dispozici na ÚMČ Brno-Ivanovic nebo ke stažení na www.mcivanovice.cz:

ikona žádost o rybářský lístek 2024 (PDF 403.56 kB)

Správní poplatek za vydání rybářského lístku

Vydání rybářského lístku s dobou platnosti

  • 30 dní – 200 Kč
  • 10 let – 500 Kč (pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 250 Kč)
  • na dobu neurčitou 1 000 Kč 

V případě znehodnocení či ztráty je nutno požádat o vydání nového rybářského lístku. Duplikát vydat nelze. Poplatek se platí v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-Ivanovice, Mácova 37/3, Brno, pondělí, středa 8 – 17 hod.