Povolení ke kácení stromů

ikona Životní situace - kácení dřevin rostoucích mimo les (PDF 123.81 kB)

 

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydávají v rámci Brna na svém území jednotlivé úřady městských částí (ÚMČ) jako orgány ochrany přírody. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

Písemná žádost o povolení kácení musí obsahovat:

 • jednoznačnou identifikaci žadatele tj. jméno a adresu, datum narození (fyzická osoba), název a sídlo firmy, IČ (právnická osoba), příp. doručovací adresu, číslo telefonu
 • v případě více spoluvlastníků jejich souhlas s případným kácením a náhradní výsadbou
 • doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům, na kterých dřeviny rostou, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí
 • specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména jejich druh popř. rod, počet, včetně situačního nákresu se zakreslením polohy dřevin určených ke kácení
 • udání obvodů kmene stromů ve výšce 130 cm nad zemí nebo plochy zapojených porostů dřevin
 • zdůvodnění žádosti
 • u právnických osob platný výpis z obchodního rejstříku
 • plná moc v případě zastupování plná moc

Žádost o povolení kácení dřevin podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel (např. správce) se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou. Formulář není právním předpisem stanoven. Můžete využít vzor žádosti:

ikona Formulář žádosti o povolení kácení dřeviny Ivanovice - vzor (PDF 65.19 kB)


Řízení nepodléhá poplatku, lhůta pro vyřízení je dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění až do 90 dnů. Dle §70 zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění může být účastníkem řízení občanské sdružení, jehož hlavním posláním je dle jeho stanov ochrana přírody a krajiny, za předpokladu, že se přihlásí k účasti do osmi dnů od obdržení oznámení o zahájení správního řízení v dané věci.

Žadatel musí umožnit přístup na pozemek. V případě kácení většího rozsahu v souvislosti s výstavbou se požaduje studie náhradní výsadby s vyčíslením hodnoty nově zakládané zeleně.

související předpisy:

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

vyhláška MŽP č. 189/2013 Sb., v platném znění

zákon č. 500/2004 Sb. (Správní řád), v platném znění

Odvolání proti rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení k Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno, a to podáním učiněným prostřednictvím Odboru životního prostředí ÚMČ Brno-Ivanovice, Mácova 37/3, 621 00 Brno.

Za nesplnění ohlašovací povinnosti nebo neprovedení náhradní výsadby je možné uložení pokuty fyzické osobě až do výše 10.000 Kč (dle § 87 odst. 1 písm. e) g) zák. č. 114/1992 Sb.), právnické osobě a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti až do výše 1.000.000 Kč (dle § 88 odst. 1 písm. h) zák. č. 114/1992 Sb.).
Za poškození nebo pokácení bez povolení dřeviny rostoucí mimo les je možné fyzické osobě uložit pokutu až do výše 20.000 Kč (§ 87 odst. 2 písm. e) zák. č. 114/1992 Sb.).
Za poškození nebo pokácení skupiny dřevin bez povolení je možné fyzické osobě uložit pokutu až do výše 100.000 Kč (dle § 87 odst. 3 písm. d) zák. č. 114/1992 Sb.).
Za poškození nebo pokácení bez povolení dřeviny nebo skupiny dřevin rostoucích mimo les je možné právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti uložit pokutu až do výše 1.000.000 Kč (dle  § 88 odst. 1 písm. c) zák. č. 114/1992 Sb.).

Další informace
Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně (z. č. 114/1992 Sb.) stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.

Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les musí obsahovat stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení.

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí se nevyžaduje pro:

 • stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
 • zapojený porost dřevin do celkové plochy 40 m2.
 • Dřeviny pěstované na pozemcích vedených v KN jako plantáž dřevin
 • Ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň

Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu (obvykle od 1. 11. do 31. 3.).

Orgán ochrany přírody je oprávněn uložit žadateli o kácení přiměřenou náhradní výsadbu, zpravidla odpovídající ekologické hodnotě asanovaných dřevin stanovené znaleckým posudkem.

Od 1. 1. 2018 s nabytím účinnosti zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a další související zákony, došlo ke změně postupu při povolování kácení dřevin rostoucích mimo les pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. V těchto případech je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.

Žádost o závazné stanovisko musí splňovat náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin vyplývající z § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení v platném znění. Oprávněnost postupu dle § 8 odst 6 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a důvod ke kácení dřevin dokládá žadatel projektovou dokumentací záměru.