Zaplatit poplatek za psa

ikona Životní situace - poplatek za psů (PDF 121.39 kB)

ikona Formulář-poplatky psi (PDF 105.23 kB)

ikona Odhlášení psa (DOC 28 kB)

Vybírání poplatků ze psů   

Místní poplatky upravuje obecně závazná vyhláška Statutárního města Brna č. 26/2023, o místních poplatcích, platná od 1. 1. 2024, ve znění pozdějších vyhlášek.    

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Brna. Poplatková povinnost vzniká 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy se poplatník stal držitelem psa podléhajícího poplatku. Poplatek se platí správci poplatku příslušnému podle místa trvalého pobytu nebo sídla poplatníka.

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Od poplatku jsou dále osvobozeni: organizační složky státu, příspěvkové organizace, Červený kříž a nadace, které jsou držiteli psů, osoby závislé na pomoci jiné osoby, držitelé psů z útulku po dobu jednoho roku od data jejich převzetí z útulku a držitelé záchranářských psů.

Poplatník je povinen podat ohlášení k poplatku a rovněž oznámit každou skutečnost, která má vliv na jeho výši nebo na osvobození od poplatku do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti nebo vzniku těchto skutečností. V ohlášení je poplatník povinen sdělit správci poplatku stanovené údaje. Poplatník je povinen zaplatit poplatek na účet správce poplatku bez vyměření ročně, nejpozději do 31. března každého roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 2, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušnému správci. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

Sazby poplatků ze psů základní sazba: 300,- Kč na bytový nebo rodinný dům za jednoho psa a za každého dalšího psa 500,- Kč, 100,- Kč za jednoho psa a za každého dalšího psa  300,- Kč (poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem jeho příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu). 

Občané MČ Brno-Ivanovice mohou poplatky ze psů zaplatit  hotově v přízemí ÚMČ Brno – Ivanovice nebo bankovním převodem na účet č. 9005-20322621/0100 (do poznámky uveďte jméno a adresu).