Familyfriendlycommunity audit

 

Průběh projektu Familyfriendlycommunity audit

 

Na podzim roku 2022 se zastupitelé MČ Brno-Ivanovice začali zajímat o projekt Familyfriendlycommunity audit a následně se 1. místostarostka a tajemnice zúčastnily úvodního semináře. Na prosincovém zasedání rozhodlo ZMČ Brno-Ivanovice o přistoupení k tomuto projektu a na dalším zasedání schválilo znění Dohody o účasti na auditu Familyfriendlycommunity, která byla následně uzavřena s Jihomoravským krajem.

V dubnu 2023 došlo postupně k sestavení projektové skupiny, která se sešla na hodnotícím workshopu, který měl zmapovat prorodinné aktivity a možnosti na území Ivanovic.

Projektová skupina sestavila dotazník pro obyvatele Ivanovic, který byl distribuován do poštovních schránek i zpřístupněný k vyplnění online na Facebooku městské části. Odezva mezi občany byla velká, celkem se nám vrátilo pře osmdesát vyplněných dotazníků.

V červnu 2023 proběhl druhý, plánovací workshop, tentokrát již za účasti veřejnosti. Projektová skupina zpracovala podklady z plánovacího worshopu a vyplněné dotazníky. Na tomto základě sestavila návrhy opatření, které byly předloženy zastupitelům MČ Brno-Ivanovice.

Na základě návrhů projektové skupiny schválilo ZMČ Brno-Ivanovice v září 2023 Dohodu o cílech, ve které projevilo vůli uvedené cíle naplnit.

 

Schválená opatření a jejich cíle:

• schválení navýšení počtu pracovníků starajících se o úklid obce o jeden pracovní úvazek - zlepšení úklidu v obci a péči o obecní zeleň 

• zpracování projektu na umístění dopravních zrcadel v horní části ulice Mácova a na křižovatce ulic Pokorova a U Křížku, umístění zařízení na měření rychlosti na ulici Příjezdová - zlepšení dopravní na ulicích Mácova, Příjezdová a U Křížku

• umístění přebalovacího pultu ve veřejných prostorách - umožnění přebalování kojenců v prostorách budovy radnice

• umístění laviček v odpočinkových zónách - zvýšení pohodlí seniorů i rodičů s dětmi 

• zastínění pískovišť v parku na Hatích a na hřišti u radnice, přidání nových prvků na dětská hřiště pro starší děti - zvýšení komfortu pobytu na dětském hřišti při slunečném počasí, vyžití na hřišti i pro starší děti 

• podání žádosti o vybudování kruhového objezdu na křižovatce ulic Černohorská/Řečkovická/Příjezdová na odbor dopravy Magistrátu města Brna - zlepšení dopravní situace v této oblasti

• rozšíření kapacity mateřské školy o logopedickou třídu - zvýšení počtu dětí se specifickými potřebami přijatých do mateřské školy 

• zvýšení počtu odpadkových košů o jednu třetinu - zlepšení čistoty městské části

• doplnění dopravního značení do areálu parku na Hatích - zlepšení přístupu do mateřské školy a zvýšení dopravní bezpečnosti

• výměna značky Ivanovice - zlepšení vzhledu na příjezdu do městské části

• odstínění Bauhausu - odhlučnění provozu hypermarketu a snížení světelného smogu

 

V lednu 2024 jsme absolvovali setkání s hodnotitelkou projektu, která zpracovává hodnotící zprávu naší MČ. O tom, jak zpráva dopadne vás budeme informovat.

 

Průběžně pracujeme na plnění jednotlivých cílů, některé se nám již splnit podařilo, jako instalaci nového přebalovacího pultu pro veřejnost v přízemí budovy radnice nebo obnova hřišťových  prvků na hřišti u radnice.

U některých cílů uvítáme také vaši pomoc, budeme rádi, když nám například sdělíte, kde byste si rádi sedli na novou lavičku nebo ve kterých místech postrádáte odpadkový koš. 

Vaše podněty, nápady a připomínky pište, prosím na e-mail: tajemnik@ivanovice.brno.cz, všemi se budeme zabývat.

 

Familyfirendlycommunity audit

Rodinná politika Jihomoravského kraje

Seniorská politika Jihomoravského kraje

Elektronický katalog sociálních služeb

Rodinné pasy

Sociálněprávní ochrana dětí