Zábor veřejného prostranství

 

 

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické a právnické osoby,které užívají veřejné prostranství výše uvedeným způsobem.

Plánovaný zábor veřejného prostranství je třeba ohlásit min.30 dní předem a zaplatit příslušný místní poplatek.

Ohlášení se podává na předtištěném formuláři městské části Brno-Ivanovice.

K ohlášení poplatník přikládá povolení zvláštního užívání komunikace nebo povolení vstupu do zeleně, občanský průkaz,případně živnostenský list.

Při placení v hotovosti je poplatek splatný ihned. Proti rozhodnutí o vyměření poplatku se lze odvolat do 30 dnů k Magistrátu města Brna, prostřednictvím ÚMČ Brno-Ivanovice. ÚMČ Brno-Ivanovice je oprávněn navýšit včas nezaplacený poplatku až na trojnásobek.

Právní úprava:

337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
500/2004 Sb. Zákon o správním řízení
26/2023 Obecně závazná vyhláška O místních poplatcích v městě Brně
Nařízení č.1/2002, kterým se vydává Tržní řád

Formulář:

ikona Ohlášení užívání veřejného prostranství 2024 (DOCX 268.72 kB)

ikona Ohlášení užívání veřejného prostranství 2024 (PDF 194.65 kB)