Ochrana oznamovatele

Ochrana oznamovatelů rozšiřuje interní předpisy ÚMČ Brno-Ivanovice o povinné položky dle Směrnice.  Jedná se především o interní oznamovací systém a o tzv. příslušnou osobu. Tato osoba je odpovědná za ochranu identity oznamovatele, dotčených osob, příjímání oznámení, komunikaci s oznamovateli, vyhodnocení důvodnosti, šetření oznámené události a návrhu opatření či řešení a zpětnou vazbu. 

Právní rámec

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Dále jen Směrnice. 

Účel směrnice

Smyslem této Směrnice je sjednotit pravidla ochrany osob oznamující porušení právních předpisů napříč EU. Směrnice se vztahuje na oznamující osoby pracující v soukromém nebo veřejném sektoru (čl. 4 Směrnice), které získaly informace o porušení v pracovním kontextu.

Nejdůležitější pojmy

Oznamovatel – osoba, která má nárok na ochranu před odvetnými opatřeními dle Směrnice. 

Příslušná osoba – zaměstnanec, který přijímá, eviduje oznámení, komunikuje s oznamovatelem, provádí následná opatření a poskytuje zpětnou vazbu. 

Dotčená osoba – osoba, která se měla dopustit protiprávního jednání.

Interní oznamovací systém – Soubor postupů, dokumentace, technických a lidských zdrojů podílejících se na procesu ochrany Oznamovatelů, evidenci a řešení oznámení.  Tyto postupy zajišťují, aby ve všech fázích postupu byla chráněna totožnost každé oznamující osoby, dotčené osoby a třetích osob uvedených v oznámení, například svědků nebo kolegů. 

Externí oznamovací systém – správcem tohoto systému je Ministerstvo spravedlnosti. Je určen pro oznamovatele, který nechce nebo nemůže využít interní oznamovací systém povinného subjektu. Ne každá právnická osoba je povinna mít interní oznamovací systém. Ve veřejné správě to mohou být například obce do 10 000 obyvatel. 

 

Příslušná osoba: 

Bc. Kateřina Zemanová, tajemnice ÚMČ Brno-Ivanovice
email: tajemnik@ivanovice.brno.cz
Telefon: 541 226 695, 778 726 073

 

Kanály pro oznámení 

Písemně na adresu Bc. Kateřina Zemanová, Mácova 37/3, 621 00 Brno Označit obálku „Neotvírat!“ 
Webová aplikace pro oznámení
Osobní schůzka po domluvě.